ПРОГРАМА ЗА ДЗИ ПО БЕЛ

Програма за държавния зрелостен изпит по БЕЛ

1. Български език

 • Езикознание
 • Фонетика
 • Морфология
 • Членуване
 • Граматическа класификация на думите
 • Имена
 • Глагол – сложни глаголни форми
 • Местоимение
 • Синтаксис
 • Обособена част
 • Изречение – видове изречения
 • Съчинителни и подчинителни връзки
 • Пунктуация на сложното изречение
 • Видове грешки
 • Видове значения. Тропи и фигури.
 • Стилистика
 • Текстът и социокултурният контекст
 • Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,
  гражданската, институционалната и художествената комуникация
 • Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от
  текста
 • Функции на езиковите средства за изграждане на текста
 • Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища
 • Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно
  предмета на общуване и предназначението на текста
 • Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на
  общуване в различни комуникативни ситуации
 • Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила
 • Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила
 • Създаване на аргументативен текс

2. Литература

 • Христо Ботев
 • Иван Вазов
 • Алеко Константинов
 • Пенчо Славейков
 • Пейо Яворов
 • Елин Пелин
 • Димчо Дебелянов
 • Христо Смирненски
 • Гео Милев
 • Атанас Далчев
 • Елисавета Багряна
 • Йордан Йовков
 • Никола Вапцаров
 • Димитър Димов
 • Димитър Талев

Критерии за оценка

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕСЕ (30 точки)

1. Компетентности за изграждане на есе – 22 т.
1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем – 2 т.
1.2. Полагане на проблема в актуален контекст – 2 т.
1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие – 3 т.
1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема – 3 т.
1.5. Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т.
1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация – 3 т.
1.7. Логическа или асоциативна организация на текста – 3 т.
1.8. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части – 3 т.
2. Езикови компетентности – 8 т.
2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 2 т.
2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 2 т.
2.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 2 т.
2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 2 т.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ (30 точки)

1. Литературни компетентности – 10 т.
1.1. Разбиране на условния характер на художествената литература – 2 т.
1.2. Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история – 2 т.
1.3. Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем – 3 т.
1.4. Умение за интерпретиране на художествения смисъл – 3 т.
2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст. – 12 т.
2.1. Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т.
2.2. Целенасочена и задълбочена аргументация – 3 т.
2.3. Логически последователна аргументация – 3 т.
2.4. Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части – 3 т.
3. Езикови компетентности – 8 т.
3.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 2 т.
3.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 2 т.
3.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 2 т.
3.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 2 т.

Вашият коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: